Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กล กายภาพ และชีวสมบัติของโครงเนื้อเยื่อจากวัสดุประกอบนาโนของไฮยารูโรแนน-เจลาติน ที่เสริมแรงด้วยผลึกนาโนของอัลฟ่าไคติน : รายงานผลการวิจัยพิชญ์ ศุภผล; ถนอม บรรณประเสริฐ; ปรินทร หริรักษาพิทักษ์
2545การดูดซับของก๊าซธรรมชาติและน้ำโดยอลูมินาที่เตรียมโดยวิธี Sol-gelปราโมช รังสรรค์วิจิตร
2543การดูดซับของสีย้อมประเภทละลายน้ำได้บนไคตินและไคโตแซน : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2545การประดิษฐ์เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์พิชญ์ ศุภผล
2548การผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิล : รายงานฉบับสมบูรณ์อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย; ศิริรัตน์ จิตการค้า
2555การผลิตไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอร์อีเล็คโตรไลท์เมมแบรน : รายงานวิจัยอาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
2541การพัฒนากระบวนการฟรอทโฟลเทชันสำหรับบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2541การพัฒนากระบวนการออกซิเดชั่นโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2539การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเงินบนโคบอลท์ออกไซด์ สำหรับควบคุมไอเสียรถยนต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สมชาย โอสุวรรณ
2540การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม/ดีบุกสำหรับโพรเพนดีไฮโดรจีเนชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์สมชาย โอสุวรรณ
2540การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินเพื่อฆ่าเชื้อโรคสุเมธ ชวเดช
2556การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่าและรักษาคุณภาพอาหาร : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวบุญ จิรชาญชัย; รัฐ พิชญางกูร; สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
2535การวิจัยปรอทในก๊าซธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541การศึกษาการกำจัดสารโครเมียมออกจากน้ำทิ้งโรงงานชุบโครเมียม โดยใช้พอลิอิเล็กโตรไลต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2548การศึกษาการเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของฟิลม์ผสมของเฮกซะโนอิลไคโตซานและพอลิแลคไทค์ : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2547การศึกษาผลการเติมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิแลคติก แอซิดและพอลิคาโพรแลคโทนที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการต้านทานความชื้นของคอมพอสิตโฟมที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2538การศึกษาสมบัติทางกลและการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม ระหว่างโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) กับโพลิเอทิลีนเทอรเรฟทาเลท (PET) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กัญจนา ตระกูลคู
2541การศึกษาสารการตกตะกอนแบเรียมโครเมทที่สภาวะสมดุล จากสารละลายที่มีแคทอิออนนิกพอลิอิเล็คโตรไลท์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541การศึกษาโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน จากอนุภาคไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในอากาศใน กทม. : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541การออกแบบและทดลองระบบฟรอทโฟลเทชัน สำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช