Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2553Turnitin : เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)สุนันทา วงศ์ชาลี
2555การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตยรัตนา สำโรงทอง; วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์; สุนันทา วงศ์ชาลี; พีรญา อึ้งอุดรภักดี
2553การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย : โครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2558การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ กาย จิตและสังคมระยะที่ 1: รายงานการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล; สโรชินี แจ้งมงคล; เพ็ญพักตร์ อุทิศ; ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์
2553การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต; นุชนาฎ หวนนากลาง; อรอุมา ซองรัมย์
2553ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2554ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2551โครงการพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในโครงการชุมชนน่าอยู่จังหวัดน่าน เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดำเนินงาน ปี 2548 - 2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2554โครงการวิจัยกิจกรรมของผู้สูงอายุชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านทฤษฎี Social Engagement Theory กรณีศึกษาธุรกิจลองสเตย์กับการท่องเที่ยวชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัยประเทือง หงสรานากร