Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2541การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเข็มชัย เหมะจันทร; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; รัดเกล้า ภูติวรนาถ
2556การตรึงไนตริไฟอิงแบคทีเรียบนวัสดุชีวภาพไคโตซานเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง : รายงานวิจัยปราณี เลิศสุทธิวงค์; สรวิศ เผ่าทองศุข; วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
2552การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดดินแดง : รายงานผลการวิจัยสุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล; วีระ ชูกระชั้น
2536การพัฒนาการย้อมสีสำหรับไหมไทย : รายงานผลการวิจัยวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา; Kawai, Eiichi
2556การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่น และวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์สิริพรรณ นิลไพรัช; ธนากร วาสนาเพียรพงศ์; กฤษณา ศิรเลิศมุกุล; รัฐพล รังกุพันธ์; ศรีไฉล ขุนทน; ยุทธนา แก้วตาบุตร; ขนิษฐา หนูมั่น; อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2541การศึกษาเบื้องต้นของ Ceramic sensor สำหรับเป็นตัวตรวจสอบการรั่วของแก๊สสิริพรรณ นิลไพรัช; สรินทร ลิ่มปนาท; ปริญญา พวงนาค; มงคล อุมา
2558การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสี ความต้านทานการกัดกร่อนสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
2556การเคลือบผิวเหล็กด้วยกระบวนการโซลเจลพื่อป้องกันการกัดกร่อนสุพิณ แสงสุข; กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; สวลี เสนาพิทักษ์
2557การเคลือบผิวเหล็กด้วยกระบวนการโซลเจลพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ปีที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพิณ แสงสุข; กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
2555การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัยปราณี รัตนวลีดิโรจน์; กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
2545การเตรียมแบเรียมไททาเนตเซรามิกด้วยการใช้แบเรียมไททาเนตโซลเป็นตัวเชื่อม : รายงานฉบับสมบูรณ์-
2543การเตรียมแผ่นกรองซิลิกาจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานผลการวิจัยสรินทร ลิ่มปนาท; กฤษณา ศิรเลิศมุกุล; ศรีไฉล ขุนทน
2553การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; ธนิต สิงหบุญพงศ์
2555การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; ธนิต สิงหบุญพงศ์
2555การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมปราณี เลิศสุทธิวงค์; วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
2554การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม : รายงานการวิจัย ปีที่ 1ปราณี เลิศสุทธิวงค์; วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
2553การเตรียมไมโครแคปซูลบรรจุสารดูดซับก๊าซเอทธีลีนสรินทร ลิ่มปนาท
2560การแยกและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ได้จากเส้นใยปอแก้ว : รายงานการวิจัยนิภาพรรณ โสตถิยานนท์
2555นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล