Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 108  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546CU-GDLN : บริการเพื่อความรู้ จากเครือข่ายการเรียนรู้ทางไกลทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐิตยารัตน์ อินทวงศ์
2549CU-GDLN กับการจัดการความรู้ฐิตยารัตน์ อินทวงศ์
2543E-Content : สารบัญออนไลน์เบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2538Hytelnet : โปรแกรมที่บรรณารักษ์ควรรู้จักสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2540Innopac กับการทำรายงานการจัดซื้อวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2545Local contents : ฐานข้อมูลพื้นถิ่นในห้องสมุดดิจิตอลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2531TIC database : ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยเพลินจันทร์ เอกวานิช
2543Tips for writing effective e-mailวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2538Virtual libraryวาสนา อภิญญาวงศ์
2548Welcome to E-Libraryเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; ระเบียบ แสงจันทร์
2531กษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงใช้พระนามแฝงมากที่สุดนฤมล เจริญเผ่า
2545การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยยรรยง เต็งอำนวย, 2497-; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505-; นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์
2528การจัดทำสาระสังเขปและดรรชนีกุลธิดา บุญอิต
2529การจัดเก็บ การบำรุงรักษาโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์พัน สุขเจริญ
2523การจัดเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นวัชรี วงศ์หาญเชาว์
2546การถ่ายสำเนาเอกสารงานวรรณกรรม กับค่าตอบแทนลิขสิทธิ์เบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2539การถ่ายโอนข้อมูลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์; อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2547การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรมศิริงาม แผลงชีพ; สุนิตา เข็มทอง
2545การนำระเบียนสั่งซื้อออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคสายฝน เต่าแก้ว
2551การประชุมบรรณารักษ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13ระเบียบ แสงจันทร์