Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัยพรพิมล ตรีโชติ
2545การติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2544 : กระบวนการและปัญหา : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวนิช; สมาน เหล่าดำรงชัย; นพรัตน์ ศุกระกาญจน์; ปิยวัฒน์ คงช่วย; ศจินทร์ ประชาสันติ์
2559การบริหารจัดการชายแดนหลังการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์; ณัฐพจน์ ยืนยง; วรัญญา จิตรผ่อง
2543การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนชุมพร ปัจจุสานนท์; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน; ศักดา ธนิตกุล; ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์; โสตถิธร มัลลิกะมาส; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์; ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์; สุภาสินี ขมะสุนทร; กฤษณี มาศรีจันทร์; รณิดา วงศ์พานิช; นฐมลย์ พงษ์รอจน์
2554การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซลร่วมระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาในฐานะฐานพลังงานทางเลือกของภูมิภาค : รายงานการวิจัยวัชรินทร์ ยงศิริ; ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
2548การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชียพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2543การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษาอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วอมรทิพย์ อมราภิบาล; จิราพร วรแสน
2544การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช; อมรทิพย์ อมราภิบาล; อังคณา กมลเพชร; วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์; สุระ คุณคงคาพันธ์; ปราณี มหาศักดิ์พันธ์; สมาน เหล่าดำรงชัย; สมยศ ลี้ตระกูล; บรรสิทธิ์ ทาทอง
2547การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
2549การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัยพัชราวลัย วงศ์บุญสิน; ดลยา เทียนทอง; สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์; ทรายแก้ว ทิพากร; อดิศร เสมแย้ม; วิชชุดา อิสรานุวรรธน์
2540การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงานสุภางค์ จันทวาณิช; กนกพรรณ อยู่ชา; ทรายแก้ว ทิพากร; บงกช หงษ์คำมี; พรรณสิริ พรหมพันธุม; อังคณา กมลเพ็ชร์; เสติร์น, แอรอน; ริสเสอร์, แกรี; จิรวัฒน์ ศรีคง; พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ; อัญชลี เข็มครุฑ
2543การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทต่างประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย : ทศวรรษ 1960 และ 1990 : รายงานวิจัยอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
2529การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียนสุภางค์ จันทวานิช
2553การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต : รายงานวิจัยดลยา เทียนทอง
2549ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่าพรพิมล ตรีโชติ; สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี; วัชรินทร์ ยงศิริ; ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2542ความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว : รายงานวิจัยบงกช หงษ์คำมี
2545ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่ เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทยดลยา เทียนทอง
2547ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่างเกื้อ วงศ์บุญสิน; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2531คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวาณิช; วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน; สุพรรณี ไชยอำพร; กุลวิตรา ภังคานนท์; เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง; สุจารี จันทรสุข; วีณา โสตภิภาพนุกุล; นันทิยา สวาสดิ์พันธ์; ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์; ดำริห์ ดวงนภา
2534ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซันสุภางค์ จันทวานิช; จัง, เอี้ยน ชิว; วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์. ม.ล.; ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล; ต้วน, ลี่เซิง; พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล; สวี่, เส้าหลิน; หลอ, เสี่ยวจิง; เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง; หลิน, ฟง