Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาแบบสอบถามกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุคุรุศาสตร์ คนหาญ
2549การวิเคราะห์กลยุทธ์และยุทธวิธีในการเล่นเทนนิสประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในการแข่งขันรายการแกรนด์แสลมปี พ.ศ. 2548อรรถวุฒิ กังวานตระกูล
2548การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครอาพัทธ์ เตียวตระกูล
2549การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูฟุตบอลของทีมชาติไทย ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติบราซิลอดุลย์ หมื่นสมาน
2551การศึกษาการจัดการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550ปาริชาต ประกอบมาศ
2551การศึกษาการบริหารการกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคมชนัญ โวหาร
2549การศึกษาการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนะสิทธิ์ ราชสิงห์
2551การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย : กรณีศึกษา สวนสยามวิสิฐ วงษ์เขียว
2551การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในประเทศไทยพรพิมล ศรีธเรศ
2549การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย ลีดเดอร์ฟิตเนสคลับแอนด์สปาธีรพัฒน์ อนันต์ภากรณ์
2548การศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิอิทธิรัฐ สินารักษ์
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสรีรวิทยาที่คัดสรรกับความสามารถในการแสดงทักษะในการแข่งขันของนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยสุรสา โค้งประเสริฐ
2551การศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นนพวัชร์ แดงสระน้อย
2549การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการ ณ เมืองพัทยา จ. ชลบุรีภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
2548การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548ภคภูมิ สุขเกษม
2551การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกฤป จุระกะนิตย์
2549การศึกษาผลของการฝึกเสริมด้วยการรำมวยไทชิที่มีต่อความสามารถทางกลไกทั่วไป สมาธิและความแม่นยำในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทยกษมา ซื่อสกุลไพศาล
2549การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลณัฏฐพล แพ่งเกษร
2550การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ ระหว่างหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและหญิงที่มีน้ำหนักปกติวีรพัฒน์ ยอดกมลศาสตร์
2549การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเชิงซ้อนโดยใช้เวลาพักระหว่างการฝึกด้วยน้ำหนักและการฝึกพลัยโอเมตริกแตกต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาศราวุฒิ คุณาธรรม