Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอยทิพวรรณ คงทอง
2552การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนักจตุรงค์ พูลทวี
2552การคัดแยกยีนไดออกซิจีเนสจากเมตาจีโนมของดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีแนนทรีนและอะซีแนพธีนกังสดาล ทองดอนง้าว
2551การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์สายทิพย์ เรืองมา
2551การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมียมนภัทร องค์สรณะคม
2550การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวลสมฤทัย ขุนโสภา
2554การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเกษตรที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในถั่วเหลืองฝักสด Glycine max (L.) merrillศรัณยู ถาวร
2554การสังเคราะห์ด้วยแสงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางประการของโกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir. ที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพรสุธาทิพย์ อำนวยสิน
2550การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ
2555การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทราพนิดา กรุดทอง
2551ความหลากหลาย ความจำเพาะของราไมคอร์ไรซาต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Doritis pulcherrima Lindl.สมเจตน์ เอกมหาสวัสดิ์
2554พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวม้ง บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านอัญชลี น่วมมี
2555ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลูไพลิน สุขวงษ์
2552แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวลคุณิตา ทองน้อย
2551ไลโพโซมแอนแคปซูเลชันของสารต้านจุลินทรีย์ในฟิล์มเพกตินเพื่อยืดอายุการเก็บของเนื้อสัตว์ตัดแต่งอรชร เมฆเกิดชู