Browsing by Author ชัชพล ไชยพร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ENFORCING AUDIOVISUAL TECHNOLOGY FOR CRIMINAL INTERROGATION-
2559การกระทำอนาจารโดยการประทุษร้ายต่อจิตใจ : ศึกษากรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558บดี วงศ์เจนสันต์
2558การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์รัชเษก สิงหา
2556การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญวรทัศน์ เผือกกรุต
2557การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณรธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ
2560การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทำร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจำวิมลรัตน์ วราสิริกุล
2554การนำรูปแบบกระบวนการและแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยจงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร
2558การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจอิทธิพล ดาววงศ์ญาติ
2556ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษชฎารัตน์ ทองรุต
2558ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพเอมวิกา กิติมา
2559มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้วิกลจริตสิทธินนท์ กี่สุขพันธ์
2556วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์
2553วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงณัฐพร นครอินทร์
2557วิวัฒนาการของโทษปรับในประเทศไทย และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงฐปกาญจน์ ธุลี
2558วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงฉัตรชัย จันทรเสนา
2559วิวัฒนาการความผิดทางเพศ :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลามชนินดา พูลศิลป์
2559วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรมญาดา ศิริสม
2556สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทยฐาปน แสนยะบุตร
2553เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว
2559แนวทางการกำหนดกระบวนพิจารณาเพื่อควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดพิชญา อิทธิยาภรณ์