Browsing by Author ชัชวาล ใจซื่อกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจับคู่งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยธัญธร ตันสกุล
2554การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชัชวาล ใจซื่อกุล; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2554การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล; ชัชวาล ใจซื่อกุล; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; จิรศักดิ์ สุจริต; ปิโยรส ทองเกิด; ผุสตี ปริยานนท์; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2550การเปรียบเทียบศักยภาพของระบบการฟื้นฟูป่าในลุ่มน้ำแหน จังหวัดน่าน โดยใช้สมบัติของดินและสัตว์ในดินชมพูนุท ส่งข่าว
2558ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยชัชวาล ใจซื่อกุล; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.ชัชวาล ใจซื่อกุล; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2561ความหลากหลายทางชนิดและความชุกชุมของมดในแปลงปลูกป่าระหว่าง แปลงปลูกสักและแปลงปลูกไม้วงศ์ยางบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีกานตวรรณ พรหมบุตร
2555ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานวิจัยดวงแข สิทธิเจริญชัย; ชัชวาล ใจซื่อกุล; นราธิป จันทรสวัสดิ์
2558ความหลากหลายและบทบาทของมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย; ชัชวาล ใจซื่อกุล; นราธิป จันทรสวัสดิ์
2556ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรีนพรัตน์ พงศ์จันทร์
2556นวัตกรรมระบบประเมินปัญหาผิวหน้าและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้ากัญญาดา วิริยะไพบูลย์
2553นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่านสุทธิณี เหลาแตว
2550โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)จริยา เล็กประยูร; กำธร ธีรคุปต์; สมศักดิ์ ปัญหา; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร; ดวงแข สิทธิเจริญชัย; นพดล กิตนะ; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ชัชวาล ใจซื่อกุล; ปิโยรส ทองเกิด; จิรศักดิ์ สุจริต; นนทิวิชญ ตัณฑวณิช; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2552โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์; ชัชวาล ใจซื่อกุล; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; โรเบิร์ต บุทเชอร์; มารุต เฟื่องอาวรณ์; ผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนชื่อ; มาลินี ฉัตรมงคลกุล; พงชัย หาญยุทธนากร; กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์; วิมล เหมะจันทร
2553โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553ผุสตี ปริยานนท์; มาลินี ฉัตรมงคลกุล; สุชนา ชวนิตย์; สุรีรัตน์ เดี่ยววานิชย์; วรณพ วิยกาญจน์; วิเชฎฐ์ คนซื่อ; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; ชัชวาล ใจซื่อกุล; นพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; ชิดชัย จันทร์ตั้งสี; มารุต เฟื่องอาวรณ์