Browsing by Author ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2526กลไกการครอบงำทางอุดมการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในประเทศไทยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : ลักษณะปัญหา วิธีแก้และคอมพิวเตอร์โปรแกรมชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2534การผลิตและใช้ประโยชน์จากลิกไนต์ในประเทศไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ : รายงานการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2537การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของการกระจายรายได้ ในภาคเกษตรกรรมภายใต้ระบบการเชี่อมโยง ระหว่างจุลภาคกับมหภาคเทียนชัย มักเที่ยงตรง
2534การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ที่มีต่อการส่งออกของกลุ่มอาเชียนสมชาย เอกสุวรรณ
2527ข้อตกลงการจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมาชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527ข้อตกลงจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมา. ส่วนที่ II ผลกระทบต่อการตัดสินใจระดับฟาร์มชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2532ผลกระทบของการขยายตัวของกลุ่มประชาคมยุโรปที่มีต่อการส่งออก ผลผลิตการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2540ผลกระทบของข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัยต่อชาวนาไทย : การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2526วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของสถานะการณ์การเกษตรโลกชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2534แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร : รายงานผลการวิจัยศรีวงศ์ สุมิตร; ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์