Browsing by Author ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
29/12/2014DEVELOPMENT OF BIODEGRADABLE MICROENCAPSULATE FROM THAI MEDCINE PLANTS USING COACERVATION TECHNIQUE-
2558การผลิต 1,3 ไดไฮดรอกซีอะซิโตน จากเชื้อจุลินทรีย์ Gluconobacter oxydans ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกโดยใช้แหล่งไนโตรเจนจากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตรวีรพันธุ์ ไชยขันธ์
2553การผลิตบิวทานอลจากน้ำอ้อยโดยเชื้อคลอสตริเดียมในกระบวนการหมักแบบกะอังคณา สุจริต
2555การผลิตและกิจกรรมของรีคอมบิแนนท์เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดสจาก Streptococcus pyogenes ATCC 6550 ใน Escherichia coli JM 109สิทธิศักดิ์ เถาสุวรรณ
2553การผลิตไขมันจากยีสต์โดยใช้น้ำเชื่อมเหลือทิ้งชมพูนุท เพชรทอง
2561การพัฒนาเครื่องสำอางลดริ้วรอยซึ่งมีเบต้ากลูแคนที่สกัดจากเห็ดแครงสุจิตรา โนนทิง
2554การพัฒนาเมมเบรนจากไบโอพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร : รายงานผลการวิจัยเหมือนเดือน พิศาลพงศ์; ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล
2561การพัฒนาไบเจลสำหรับนำส่งเรตินิลปาล์มมิเตทในการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอางเพชรรัตน์ สมพรมมา
2560การศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากไข่น้ำและการประยุกต์ใช้สำหรับเครื่องสำอางประเภทเอนแคปซูเลชันอิมัลชันจุฬาวรรณ์ ดอกไม้งาม
2558การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพรจาก จิงจ้อ หมากเมีย และแห้วหมู สำหรับเคลือบผ้าปอกระเจาธนาคาร ชาติดำ
2554การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากสำมะงาโดยใช้เครื่องสกัดแบบแพคเบดปิยะพงค์ กิตติสารธรรม
2558การเตรียมตัวพาไขมันระดับนาโนจากไขมันเมล็ดเงาะด้วยวิธี Melt-emulsificationขวัญศิริ อุไรวรรณ์
2555ฟิล์มคอมโพสิทย่อยสลายได้จากอัลจิเนตและเมล็ดขนุนที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์กานติมา จันทราพันธุ์
2554ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่มีสารสกัดจากสมุนไพรไทยพิเชษฐ์ ดวงศรี
2553ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยทศพร ลีลา
2555อิทธิพลของสายพันธุ์คลอสตริเดียมและแหล่งไนโตรเจนต่อการหมักบิวทานอลภาณุพงศ์ ทองขาว