Browsing by Author ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การเห็นคุณค่าในตนเองกับการให้นมแม่ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลักษณ์ ขำเกิด
2557การเห็นคุณค่าในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อรวรรณ เหมียดไธสง
2557ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษานฎาประไพ สาระ
2554ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยวิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์
2553ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่ให้นมทารก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สินาพร วิทยาวนิชชัย
2546ความชุกของภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
2511ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของบิดาในช่วงก่อนภรรยาคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศิริลักษณ์ รัชนะปกิจ
2555ความพึงพอใจในชีวิตสมรสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหญิง ที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฑารัตน์ ศรีม่วง
2553ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครจิราพรรณ เบญญศรี
2552ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครปัญจศิลป์ สมบูรณ์
2549ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่มารอรับการขูดมดลูก ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถีอรสา โชคชัยนันท์
2560ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหญิงขายบริการ ที่มาขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ธารชีวิต พัทยาจันธนา จันทร
2561พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ต้องขังชาย ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรีอรพรรณ เกิดทวี
2556ภาพลักษณ์ทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ทำผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชมภู่ ชีวบันเทิง
2559ภาพลักษณ์ทางกายและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางนรีเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ณิญาพรรค์ภักดิ์ ภุมรินทร์
2556ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตร ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์นฬพรรษ พุ่มมณี
2558ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ ที่เข้ารับบริการในแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กัลพร ยังดี
2560ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สุธาสินี วิมลนิตย์
2556สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี
2549โรคทางจิตเวชในสตรี และความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์