Browsing by Author ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การปกป้องภูมิปัญญาไทยว่าด้วยการเผาพลอย : กรณีศึกษา พลอยจากแหล่งมาดากัสการ์และแทนซาเนียสายไหม เหมือนประสาท
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ
2539การวิเคราะห์การบริโภคแนวพุทธปรัชญากุลลินี มุทธากสิน
2545การสร้างและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์คนงาน : กรณีศึกษากลุ่มอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
2553การแพร่กระจายอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV : กรณีศึกษาการชุมนุมวันที่ 25 พฤษภาคม-3 ธันวาคม 2551กมลพร วรกุล
2550ความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับทุนนิยม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2549)เอกจิตรา คำมีศรีสุข
2556ความเป็นไปได้ในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย : กรณีศึกษาโครงการทดลองทางสังคม ธนาคารแรงงาน หมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน บริษัทฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรจำกัด (มหาชน)อรอนงค์ นิธิภาคย์
2545ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนาสมศิริ ปรมัตถ์วินัย
2551ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงภาคภูมิ พรหมมาณพ
2542ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2554บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CICเบ๊นซ์ สุดตา
2554บทบาทภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาที่แขวงบ่อแก้วบุญเพชร แก้วดวงดี
2549บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต)พิพัทธ์ ชนะสงคราม
2546บทสังเคราะห์ภาพรวม การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน และคนด้อยโอกาสในสังคมไทยณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2540ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน เปรียบเทียบภาพรวมและภาพย่อย (อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช)ใจมานัส พลอยดี
2550ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อการพัฒนาชนบทไทยไพศาล วิมลรัตน์
2556ผลกระทบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการจ้างแรงงานมีฝีมือตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีแพทย์ และพยาบาลสุนิสา แพรภัทรประสิทธิ์
2534วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตรณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; ชเนฏฐ ว. ขุมทอง; พรเทพ พัฒธนานุรักษ์; วิทยากร เชียงกูล; วิวัฒนชัย อัตถากร
2553สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยวันเฉลิม จันทรากุล
2544สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ