Browsing by Author ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและการให้อภัยในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมในคู่รักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรส่งผ่านดาวุธ ศาสนพิทักษ์; ธิดา สุดใจ; วาสิตา กำเนิดมงคล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความรักและการให้อภัยโดยมีการรับรู้ความรุนแรงของการกระทำผิดเป็นตัวแปรกำกับชลพรรษ จรัญพงษ์; ณัชชา วิรัชวัฒนกุล
2553ผลของการกระทำที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบทและระยะเวลาในการเก็บจำ ต่อความจำเหตุการณ์ที่มีบทเป็นพื้นฐานของเด็กอายุ 6-8 ปีณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์
2556ผลของประเภทผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อพฤติกรรมการโกง ความรู้สึกผิด และการรับรู้การผิดศีลธรรมของพฤติกรรมนภัสส์กมล วชิระวาณิชย์; ภุมริน ตีระดิเรก; ศศินา ชูวัฒนานุรักษ์
2556อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานรัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์; สิริกาญจน์ จิตลดาพร; อารดี เจริญยิ่งวัฒนา