Browsing by Author ณัฐนิภา คุปรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 124  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การกระจายบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมาเชียร ศิลนะชัย
2550การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
2546การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิณสุดา สิริธรังศรี
2527การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 9ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์
2530การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติชำนาญ ชื่นช่วย
2529การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานครไพศาล สินลารัตน์
2529การนำเสนอแนวทางการบริหารงานฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาบุญจันทร์ บัวหุ่ง
2528การนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปรีชา ศรีสรากรณ์
2552การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุทัย โล้วมั่นคง
2528การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9สุรพันธ์ ลิ้มมณี
2539การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาอรรณพ จีนะวัฒน์
2529การบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนืออัจฉรา สังข์สุวรรณ
2534การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า
2550การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัจฉรา นิยมาภา
2545การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏเฉลิมชัย หาญกล้า, 2508-
2552การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเตือนใจ ดลประสิทธิ์
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับครูโรงเรียนเอกชนปวีณา หมดราคี
2547การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทยรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
2549การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศักดา สถาพรวจนา