Browsing by Author ทองอินทร์ วงศ์โสธร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525เมธี ปิยะคุณ
2538การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครูอาภรณ์ เจียมไชยศรี
2542การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทยจิรณี ตันติรัตนวงศ์
2537การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวันชัย ศิริชนะ
2543การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยลดาวรรณ บัวผัน
2539การมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์อนงค์ อนันตริยเวช
2518การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516นวลอนงค์ ตันตระกุล
2521การวิเคราะห์งานบริหารสำนักงานเลขานุการคณะของสถาบันครุศึกษาบุญรอด ลาภะสัมปันโน
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลางจรูญ ถาวรจักร์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัชนี อมรพันธุ์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือบุญเลิศ กลางใจ
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคใต้ชูพันธ์ สมเกื้อ
2528การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราชกมล กล้าหาญ
2524การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการปฏิบัติงาน ของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ กับบรรณารรักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยอุไรพรรณ หล่อศิริ
2535การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมนต์ผกา เกียรติภักดีกุล
2518การใช้ประโยชน์ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประไพพิศ โล่ห์สิทธิศักดิ์
2521การให้บริการงานดรรชนีวารสารเพื่อการค้นคว้าวิจัยในประเทศไทยสุนทรี รสสุธาธรรม
2520ความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานครพราวมาศ นนทยาธร
2523ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์ในวิทยาเขตหลักกับอาจารย์ในวิทยาเขตสาขาไพฑูรย์ กฤษณ์เพ็ชร์
2526ความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาเขตณรงค์ เพียรเกิดสุข