Browsing by Author ทิพย์สิริ กาญจนวาสี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การรับรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครอรสา บุญขันธ์
2540การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในหลักสูตรครุศึกษาของมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยญาติมา สวงขันธ์
2540การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในหสักสูตรครุศึกษา ของสถาบันราชภัฏไพจิตต์ สายทอง
2545การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานครศักดา สามูล
2538การศึกษาปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูอนามัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้จันทร์ทิพย์ คนซื่อ
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครนวลจันทร์ ดีพิริยานนท์
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้เบญจมาศ กลิ่นบำรุง
2551การเปรียบเทียบการจัดการความวิตกกังวลของผู้อายุระหว่างการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าวันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
2547ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครอาทิตย์ รุ่งเสรีชัย
2546ความสนใจด้านเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครจินตนา ไม้เจริญ
2551ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทวีศิลป์ ศรีอักษร
2541ปัญหาการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีมณีรัตน์ ธีวันดา
2545พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการสิริมา สมศรี
2545พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครจำเนียร สุ่มแก้ว
2552พฤติกรรมสุขภาพของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานครวิไลลักษณ์ แย้มเยื้อน
2539สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาของครูในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรณู เธียรรักษ์วิชา
2539สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวิลาวัณย์ เพ็งพานิช