Browsing by Author ธงชัย ฐิติภูรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประเมินสุขภาวะของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศทะเล : รายงานผลการดำเนินงานจิรารัช กิตนะ; นพดล กิตนะ; ผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; รชตะ มณีอินทร์; ศราวุธ โกมุทธพงษ์; วินัย กล่อมอินทร์, พล.ร.ต.
2556การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะทะลุ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; ผุสตี ปริยานนท์; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; รชตะ มณีอินทร์; จิรารัช กิตนะ; วิเชฎฐ์ คนซื่อ; ธงชัย ฐิติภูรี; ศราวุธ โกมุทธพงษ์
2558สุขภาวะ การเจริญเติบโต และสถานภาพประชากรของเต่ากระ Eretmochelys imbricata ที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์; มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย; ยุพาพร วิสูตร; ธฤษวรรณ ไตรจิตร์; รังษิมา ผิวผ่อง; รชตะ มณีอินทร์; ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์; พิชญุตม์ ฤกษนันทน์; พชร สิทธิชีวภาค