Browsing by Author ธรรมนูญ หนูจักร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 3 (ต.ค. 2551 ถึง ก.ย. 2552)ธรรมนูญ หนูจักร; อมร เพชรสม
2551การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551ธรรมนูญ หนูจักร; อมร เพชรสม; วาสนา โตเลี้ยง
2550การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; นาตยา งามโรจนวณิชย์; ธรรมนูญ หนูจักร; นงนุช เหมืองสิน; ลักษณา ลิ่มสวรรค์
2552การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; นาตยา งามโรจนวณิชย์; ธรรมนูญ หนูจักร; นงนุช เหมืองสิน; ลักษณา ลิ่มสวรรค์
2561การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารระเหยง่ายในแกงเหลืองโดยใช้เทคนิคเฮดสเปซโซลิดเฟส ไมโครเอกซ์แทรกชัน-แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีศศิวิมล ภู่ศรี
2560การวิเคราะห์สารระเหยง่ายในผักชีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีร่วมกับเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันประไพศรี กระจ่างวุฒิชัย
2560การวิเคราะห์สารระเหยง่ายในใบกะเพรา ใบโหระพา และใบแมงลักด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรีร่วมกับเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันธัชกฤช บุญรัตนสมัย
2556การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสุปรียา สุอังคณารัตน์
2547การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟีกิจติศักดิ์ ยศอินทร์
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; ธรรมนูญ หนูจักร; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; ปกรณ์ วรานุศุภางกุล; พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
2556การหาปริมาณไมโคทอกซินในข้าวกล้องโดยการเตรียมตัวอย่างด้วยการสกัดแคชเชอร์สและไฮเพอร์เฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีพิมพ์ขวัญ ใจวงค์; ณัฐพงศ์ นภาพิพัฒน์
2549ปริมาณวิเคราะห์ของกรดไฮดรอกซีซิตริกในพืชสกุล Garcinia โดยคะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิสลักษมี หมื่นศรีธาราม
2557พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตสฤษฎ์ ลิประพันธ์
2549รีเทนชันแฟคเตอร์และประสิทธิภาพของการแยกสารประกอบประเภทอนุกรมโฮโมโลกัสในไมโครอิมัลชันอิเล็กโทรไคเนทิกโครมาโทกราฟี : รายงานผลการวิจัยธรรมนูญ หนูจักร
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล; สุจิตรา ถนอมทรัพย์; ชัยศิริ มหันตชัยสกุล; พัฒทรา สวัสดี; อนวัช อาชวาคม; หฤทัย แสงจรัสวิชัย; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุเทพ ธนียวัน; จิราภรณ์ ธนียวัน; ธรรมนูญ หนูจักร; ไพฑูรย์ รัชดะสาคร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; เดือนใจ โก้สกุล; ปราณี อ่านเปรื่อง; สเตฟอน ตูบาส์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2550โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2วรินทร ชวศิริ; สันติ ทิพยางค์; ธรรมนูญ หนูจักร; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; พัฒทรา สวัสดี; ลักษณา ดูบาส