Browsing by Author ธัญวัฒน์ โพธิศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การประมาณค่าความหนาที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณวงศ์รวี คงมาก
2547การพัฒนาประสิทธิภาพการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโครงสร้างจากผลตอบสนองเชิงโหมดโดยวิธีปริภูมิย่อยไครโลฟณัฐพล จารุศิริสมบัติ, 2522-
2549การหาแบบตัดที่เหมาะสมของโครงสร้างเปลือกบางวสันต์ ทองพูล
2557การเพิ่มสมรรถนะการทนไฟของผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จรองรับน้ำหนักบรรทุกชุติมณฑน์ เสกธีระ
2558การเสื่อมสภาพของการยึดเหนี่ยวของอีพ็อกซี่เรซินยึดระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมบริเวณจุดต่อระหว่างพื้นกับผนังที่สัมผัสเพลิงไหม้ภูวิศร ฮ้อแสงชัย
2559ความต้านทานการดึงออกของเหล็กเสริมยึดด้วยอิพอกซีเรซินบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นและผนังคอนกรีตในภาวะเพลิงไหม้ประกิต พรวิริยะธรรม
2546ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; แสงรวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส
2550พฤติกรรมการรับน้ำหนักตามแนวแกนของเสาเหล็กภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงอดิเทพ แสนทวีสุข
2545วิธีเรกูลาร์ไรเซชันสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโครงสร้างจากผลตอบสนองเชิงโหมดที่ได้จากการวัดสุวิทย์ วัชรธัญญากร