Browsing by Author ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ตามใจ อวิรุทธิโยธิน, 2521-
2550การจำแนกความแตกต่างของฐานกรณ์ชุดพยัญชนะต้นกักด้วยวิธีสมการจุดร่วม : กรณีศึกษาภาษา ม้ง เมี่ยน และมัลยุพาพร ฮวดศิริ
2553การปรับเปลี่ยนทางเสียงของคำยืมทับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษามอญฑีฆายุ เจียมจวนขาว
2539การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กฤติกา ปานสีทอง
2546การศึกษาระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาดาระอั้ง (ปะหล่อง) บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เบญจวรรณ กสิโสภา
2553การศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยมาตรฐานสำเนียงใต้โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นใต้ตามใจ อวิรุทธิโยธิน
2553การศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่ได้รับการลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์ณัฐพล พึ่งน้อย
2526การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษากุย บรู และโซ่เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
2526การศึกษาเปรียบเทียบเสียงและระบบเสียงในภาษาลาวพวน มาบปลาเค้า ของผู้พูดภาษาที่มีอายุต่างกันรัชนี เสนีย์ศรีสันต์
2555การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของระบบสระและลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระในภาษามอญไทยและภาษามอญพม่า : แนวโน้มการกลายเป็นภาษาต่างแบบนรินธร สมบัตินันท์ แบร์
2545การเปรียบเทียบจังหวะภาษาไทยในการพูดของผู้พูดที่ใช้หลอดลม - หลอดอาหาร กับการพูดของผู้พูดปกติญาณินท์ สวนะคุณานนท์
2547การเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลาของเสียงสระกับเสียงพยัญชนะท้ายในภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดปัตตานี: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์กุสุมา เลาะเด
2551การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระในภาษาไทยถิ่นปัตตานีและภาษาไทยถิ่นกรุงเทพสุดธิดา ศรีจันทร์
2546การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาวพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
2525การเพี้ยนของเสียงวรรณยุกต์ในเพลงไทยลูกทุ่งภาวดี ดีพึ่งตน
2559การแปรของศัพท์และเสียงในภาษาไทยถิ่นภูเก็ตตามอายุ: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่นฌัลลิกา มหาพูนทอง
2546การแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษากวย-กูย (ส่วย)ปรีชา สุขเกษม
2546ความสัมพันธ์ระหว่างคำเรียกเสียงกับลักษณะองค์ประกอบของเสียงตามความเข้าใจและตามการรับรู้ของคนไทยฤติ สุนทรสิงห์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระยะเวลากับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของเสียงสระ : กรณีศึกษาภาษาม้ง เมี่ยน และมัลสุภาพร ผลิพัฒน์
2526คำยืมภาษาจีนในภาษาไทยปัจจุบันปราณี กายอรุณสิทธิ์