Browsing by Author นพดล กิตนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประเมินสุขภาวะของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศทะเล : รายงานผลการดำเนินงานจิรารัช กิตนะ; นพดล กิตนะ; ผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; รชตะ มณีอินทร์; ศราวุธ โกมุทธพงษ์; วินัย กล่อมอินทร์, พล.ร.ต.
2558การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์; รัชต โปชยะวณิช; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; รชตะ มณีอินทร์; ยุพาพร วิสูตร; ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์; ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี; สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์
2556การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะทะลุ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; ผุสตี ปริยานนท์; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; รชตะ มณีอินทร์; จิรารัช กิตนะ; วิเชฎฐ์ คนซื่อ; ธงชัย ฐิติภูรี; ศราวุธ โกมุทธพงษ์
2554การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; พงชัย หาญยุทธนากร; นพดล กิตนะ; จิรารัช ศรีจันทร์งาม; ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
2554ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; ผุสดี ปริยานนท์; พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์
2561ความแตกต่างในรอบวันของค่าโลหินวิทยาของเต่ากระ Eretmochelys imbricata ในบ่อเลี้ยง ณ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กัลยกร นามจันทรา
2557ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัยชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์
2561ภาวะเพศกำกวมในกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) เพศผู้ ในป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีศดานันท์ สุ่มมาตย์
2561วงรอบวันและการตอบสนองต่อความเครียดของการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน ของเต่ากระ Eretmochelys imbricata ในบ่อเลี้ยง ณ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชิฏิภัสร์ ณ ระนอง
2555สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านอรสา อัชชยะพันธ์วนิช
2558สุขภาวะ การเจริญเติบโต และสถานภาพประชากรของเต่ากระ Eretmochelys imbricata ที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์; มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย; ยุพาพร วิสูตร; ธฤษวรรณ ไตรจิตร์; รังษิมา ผิวผ่อง; รชตะ มณีอินทร์; ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์; พิชญุตม์ ฤกษนันทน์; พชร สิทธิชีวภาค
2550โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)จริยา เล็กประยูร; กำธร ธีรคุปต์; สมศักดิ์ ปัญหา; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร; ดวงแข สิทธิเจริญชัย; นพดล กิตนะ; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ชัชวาล ใจซื่อกุล; ปิโยรส ทองเกิด; จิรศักดิ์ สุจริต; นนทิวิชญ ตัณฑวณิช; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2553โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553ผุสตี ปริยานนท์; มาลินี ฉัตรมงคลกุล; สุชนา ชวนิตย์; สุรีรัตน์ เดี่ยววานิชย์; วรณพ วิยกาญจน์; วิเชฎฐ์ คนซื่อ; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; ชัชวาล ใจซื่อกุล; นพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; ชิดชัย จันทร์ตั้งสี; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2561ไมโครพลาสติกปนเปื้อนในหอยนางรมจากเกาะในอ่าวไทยหฤษฎ์ จักราธิวัตริ์