Browsing by Author นพนันท์ ตาปนานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองวัชรเทพ คลังนุช
2538การควบคุมการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนศรีนครินทร์สุลักษณ์ สังข์รุ่ง
2545การจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อสนับสนุนโครงการระบบขนส่งมวลชนอรอนงค์ กฤตยาเกียรณ์
2539การจัดสร้างบริการสาธารณะย่านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในเขตอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการเสกสรรค์ แป้นไผ่
2542การประยุกต์ใช้รูปแบบ "ข่วง" กับการพัฒนาที่โล่งในเมือง : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่พงษ์สิน ทวีเพชร
2537การประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำประสาร พันธ์ลิมา
2546การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตและพิ้นที่เกี่ยวเนื่องศศิธร ยิ้มศิริ
2553การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลานุชจรีย์ อรุณกมล
2545การพัฒนาเมืองเชียงรายเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งทางรถไฟเกริก กิตติคุณ
2544การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์วัชระ งามนิกุลชลิน
2546การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและคลังสินค้าริมน้ำย่านทรงวาด กรุงเทพมหานครอรอุมา สิริวัฒนชัย
2546การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติลำตะคอง เทศบาลนครราชสีมามัตติกา ชัยมีแรง
2544การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวมกรวิภา วิลาชัย
2555การย้ายชุมชนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองธีร์ ตันจริยานนท์
2550การวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองพัทยาอังคณา ประทุมทอง
2539การวางแผนพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนสันทรายวิทยา เรืองฤทธิ์
2547การวางแผนเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดอัคคีภัย : กรณีศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครวรรณลิกา พรหมจรรยา
2551การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์; วีระ สัจกุล; พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์; พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์; วันชัย มงคลประดิษฐ
2541การศึกษามาตรการด้านผังเมือง เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวชายทะเล กรณีศึกษาเมืองพัทยา : รายงานวิจัยนพนันท์ ตาปนานนท์; ลือชัย ครุธน้อย
2550การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่สาโรช อภิวัชรกุล