Browsing by Author นวลน้อย ตรีรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019STAKEHOLDERS IN BORDER HEALTH, MAE SOT SPECIAL ECONOMIC ZONE-
2553กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์
2549กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุพรรณี เกลื่อนกลาด
2544การค้าประเวณี : กรณีนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานครอัญชลี พินิจรักษ์ธรรม
2545การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนภัสวรรณ บุญอยู่
2546การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะนวลน้อย ตรีรัตน์
2540การปรับตัวของรายรับและรายจ่ายรัฐบาลต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยสุริยา เธียรไพศาล
2552การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกัปค์ฤทัย ปุงคานนท์
2549การผลิตและต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชวพงษ์ นุ้ยสุข
2549การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SMLเชษฐภูมิ วรรณไพศาล
2550การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางของไทยกุนทินี เมฆสุภะ
2542การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัฏจักรราคาประวิทย์ โรจน์กังสดาล
2539การวิเคราะห์สร้างการเจริญเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิกกันยา ประวิทย์ธนา
2544การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาการผลิตเหล้าขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร่ปิยวรรณ สุขศรี, 2520-
2539การศึกษาการไล่ทันกันทางด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทยไชยวุฒิ หวังสุกิจ
2549การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง รัฐ ชุมชน และกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยองกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์
2549ความสัมพันธ์ของอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณ๊ : สถานีโทรทัศน์ไอทีวีโศภิดา ศรีเจริญ
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยอิศรา ศานติศาสน์; มณีศรี พันธุลาภ; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; ศิริมา บุนนาค; อาคม ใจเหล็ก; นวลน้อย ตรีรัตน์
2539ค่าจ้างขั้นต่ำกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยกรรณิการ์ ตรีภักดีตระกูล
2551นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : ศึกษาเปรีบเทียบกรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรกับโครงการบ้านมั่นคงวศินี คันฉ่อง