Browsing by Author นิจศรี ชาญณรงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะตีบ และความชุกของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ ในผู้ป่วยที่มารับการฉีดสีสวนหัวใจเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชุมพิตา สุทธาภาศ
2558การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของยีน NOTCH3 ในผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันอรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
2547การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของภาวะหลอดเลือดสมอง ภายในกะโหลกศีรษะหนาตัวที่มีหินปูนเกาะโดยภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี่ กับ ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองประเมินด้วย เดอะเนชันแนลอินสทิทิวสอ๊อฟเฮวท์โต๊กสเกล ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันครั้งแรก ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
2555การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน แอนริลในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะ และหรือมีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคสมองขาดเลือดและไม่มีการตีบของหลอดเลือดสิริกัลยา พูลผล
2557การศึกษาหาความชุกการผันแปรของยีนไซโตโครม พี450 2ซี19 ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดจากการตีบของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะทรงชัย กิตติพานประยูร
2553การสร้างกลับภาพอัลตราซาวนด์สามมิติของหลอดเลือดแดงบริเวณลำคอที่แยกออกเป็นสองทาง โดยวงจรกรองเร็กกูลาร์ไรซ์ซาวิสกี-โกเลย์แบบวนพลกฤษณ์ ทุนคำ
2549การเปรียบเทียบผลของโรคภายในระยะเวลา 2 ปีของผู้ที่มีภาวะสมองขาดเลือดโดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบโดยไม่มีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะกับผู้ที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะกุลธิดา เมธาวศิน
2541ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษาเพชรรัตน์ มณฑา
2550ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันฐกรรด์ ชัยสาม
2557ความชุก และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พาผู้ป่วยมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รสรณ์รดี ภาคภากร
2558ความชุกของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนริงฟิงเกอร์โปรตีน 213 ชนิด อาร์เอส 112735431ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่ไม่ได้มีการอุดตันจากลิ่มเลือดที่มาจากหัวใจ: การศึกษาแบบตัดขวางในผู้ป่วยไทยศุภร ตราวณิชกุล
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อคลามัยเดียนิวโมเนียอีกับภาวะหลอดเลือดแดงของสมองตีบเนื่องจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยไทยนภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านระบบสารสนเทศและการประเมินแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อภินันท์ อวัยวานนท์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งของหลอดเลือดแดง การทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงเล็กและการฝ่อของเนื้อสมองสีขาวใต้ผิวสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2557ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงดัชนีของการไหลของเลือดในหลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัลโดยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเทียบกับผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำจิตรลดา สมาจาร
2554ความแตกต่างของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันและกลุ่มควบคุมกรรณิการ์ คงบุญเกียรติ
2547ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงในผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ โดยไม่มีการตีบของหลอดเลือดแดง อินเทอร์นอลคาโรติด ส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะกับผู้ที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติด ส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะอรอุมา ชุติเนตร, 2514-
2545ประสิทธิผลของเทคนิคจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ดีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังสวิตา ธรรมวิถี
2553ผลของการฟังเพลงต่อภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนภาดา สุขกฤต
2558ผลฉับพลันของการนวดไทยที่มีต่อการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือดทัศนา จารุชาต