Browsing by Author นิปัทม์ พิชญโยธิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคม และเครือข่ายสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจในชีวิตสมรส และความพึงพอใจในการเป็นผู้เลี้ยงดูที่มีบุตรคนแรกอายุ 0 - 2 ปีฐิตาพร อติวรมันต์; ปวรา โชคธนานุกูล; พรวรินทร์ สิมะรังสฤษฎิ์
2559ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสุขภาวะทางจิตในผู้สูงวัยวรนิษฐ์ ธรรมเสรีศักดิ์; จิรพัฒน์ เกตุหิรัญ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการสำรวจอาชีพและความแน่ใจทางอาชีพในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีอุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพเป็นตัวแปรควบคุมณัฐนันท์ มั่นคง
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังและสุขภาวะองค์รวม โดยมีความเพียรและความเครียดเป็นตัวแปรกำกับเบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของปู่ย่าตายาย การสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงวัยไทยขวัญจิรา วงค์ศิริภักดิ์ดี; เพ็ญพิชชา เกตุชัยโกศล; สกาวรรณ บรรณกุลพิพัฒน์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐานะทางสังคม และความคาดหวังของพ่อแม่ต่อการรับรู้การเป็นผู้ใหญ่วัยเริ่มพรธิดา อารีย์รักษากุล; รัชฎาภรณ์ ม่วงบัว; ศรีธิดา บัวเลิศ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตวนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
2551โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขันนิปัทม์ พิชญโยธิน