Browsing by Author นิรมล กุลศรีสมบัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การปรับตัวเพื่อคงอยู่ของชุมชนเกษตรแบบสวนยกร่องในเขตต่อเมือง: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชันประสงค์ จารุรัตนพงศ์
2551การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชกรรมเก่าและคลังสินค้าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านทรงวาด กรุงเทพมหานครนิรมล เหง่าตระกูล
2551การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงครามสุชิน แสงละออ
2551การวางผังและออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรในย่านพาณิชยกรรมชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษา ย่านตลาดพลู กรุงเทพมหานครธีมาพร วัชราทิน
2553ผลกระทบของทางเดินเลียบแม่น้ำต่อชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานครภาคย์ ฮวดศรี
2553ผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีต่อชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนปากคลองชักพระ กรุงเทพมหานครศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด
2551พลวัตเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานครปาริษา มูสิกะคามะ
2557รูปแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครธฤติ มิระสิงห์
2552องค์กรชุมชนและกลไกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีเสาวนีย์ จันทสอน
2553แนวทางการออกแบบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการสิริมา ศรีสุวรรณ์
2551แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นิรมล กุลศรีสมบัติ; อังสนา บุณโยภาส; กนกวลี สุธีธร; ตรีชาติ เลาแก้วหนู; พงศธร เนตรวิเชียร; วรนุช จำปานิล; สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ; สุวิชชา หย่องฮวย; อนุตรา ไชยนันทน์; วีรกิต วงศ์วิชิต; ศุภลัคน์ ผิวบาง; พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์; ประทับจิต นีละไพจิตร; จิรภา พฤกษ์พาดี; เอกรินทร์ ต่วนศิริ; โดวัล, เดวิด; โมซินโก, หลุยส์; เฟลด์มาน, เบนจามิน; บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด; ฮอร์เน, เจเดดีอาห์; ฮวง, วินิตา; กาฟฟ์นี, แอนเดรีย; มาราวิลลา, คริสติน; มองท์โกเมรี, บริททานี; เบคเลย์, แจคลีน; ควินน์, เจนนีเฟอร์
2553โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานครชัญญาภรณ์ ลาดเสนา