Browsing by Author นิรมล สวัสดิบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นสำเนา เนื้อทอง
2529การจัดและการใช้ห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามการรับรู้ของผู้จัดและผู้ใช้บริการพวงพยอม สอิ้งทอง
2529การนำเสนอรูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพรประพิณ จินตวรรณ
2520การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครจรินทร์ นาคศรีอาภรณ์
2531การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเองพรศรี พานิชวงศ์
2533การศึกษาการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครประดิษฐา จันทร์ไทย
2531การศึกษาขั้นพัฒนาการทางการวาดภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสมสมร ภู่ประกร
2529การศึกษาความรู้และเจตคติต่อศิลปศึกษาของครูสอนศิลปศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์
2517การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การบวกลบเศษส่วน" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชูศรี สนิทประชากร
2533การสำรวจการใช้หนังสือพิมพ์ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวราภรณ์ ศานติธรรม
2529การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนการสร้างภาพโดยการใช้และไม่ใช้รูปเรขาคณิตเป็นสื่อพรมารินทร์ สุทธจิตตะ
2531การให้คำภาษาไทยที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจรูญรัตน์ กางกั้น
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2527ความต้องการของครูและผู้บริหารในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดบริการ และการจัดโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสาหร่าย แตงนาวา
2533ความสอดคล้องระหว่างการเรียนการสอนงานเลือก ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน ในจังหวัดชลบุรีสมลักษณ์ พิมสกุล
2532ความสัมพันธ์ระหว่างบริโภคนิสัยกับภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11นันทิยา เกิดวิชัย
2529คุณค่าของกิจกรรมศิลปศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปศึกษาชูจิตต์ วัฒนารมย์
2528ผลจากการใช้กิจกรรมตามแผนการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ตามการรับรู้ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนงค์ คำจันทร์
2530วิวัฒนาการของหลักสูตรและการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา ในประเทศไทย พุทธศักราช 2435 ถึง 2526บุษบา กาญจน์วารีทิพย์
2525อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของโรงเรียนราษฎร์ในเขตกรุงเทพมหานครรัตนา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์