Browsing by Author บุญเรือง เนียมหอม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อรรจน์ บัณฑิตย์
2549การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่องภาวะมลพิษทางอากาศสำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมปอง เพชรโรจน์
2549การนำเสนอรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน ด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหริลักษณ์ บานชื่น
2550การนำเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ประพรรธน์ พละชีวะ
2548การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กรุณา นัคราจารย์
2548การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจิราวุธ สุปัญญา
2549การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546ศิระ ศิริจันทร์
2528การออกแบบและพัฒนาระบบงานห้องสมุดบุญเรือง เนียมหอม
2547การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอนของครูแกนนำในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี : การวิเคราะห์ตามแบบจำลองแอชชัวร์ศศิอร ทัศเกษร, 2516-
2530การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ : โครงการทดลองพวงเพ็ญ พงศ์ธนสาร
2536การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุ ของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรพัชรี พันตาวงษ์
2531ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบ ของผลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมพร ลีลาองอาจ
2550ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช้บล็อกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุชญา สังข์จรูญ
2545ผลของการใช้ออร์แกไนเซอร์ด้วยภาษามือในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินพิมพาภรณ์ ชาวชน, 2519-
2546ผลของแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา
2533สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษาบุญเรือง เนียมหอม; เปล่งศรี อิงคนินันท์; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2534สถานภาพและความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพวราภรณ์ เมฆาวิบูลย์
2547แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานครรังรอง ดำรงวุฒิ, 2509-
2527ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานบริการสารนิเทศ : การศึกษาเฉพาะกรณี C.A.S (ตอนที่ 1)บุญเรือง เนียมหอม