Browsing by Author บุญเสริม วิมุกตะนันทน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำนากุ้งแบบธรรมชาติ และแบบพัฒนาของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด พ.ศ. 2527อภิรักษ์ พุ่มกลิ่น
2528การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในภาคกลางแก้วตา แสงพันธุ์
2528การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในภาคกลางแก้วตา แสงพันธุ์
2534การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน ระหว่างการปลูกถั่วเหลืองกับการปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้ง ปีการเพาะปลูก 2531/2532 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำจร ไพโรจน์ศักดิ์
2548การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชี และการเงินของกลุ่มสหกรณ์โคนม : รายงานวิจัยบุญเสริม วิมุกตะนันทน์; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2527ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังสมใจ พยุงศักดิ์สถาพร
2532ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของการปลูกมันเทศของพื้นที่ในเขต และนอกเขตชลประทานบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนิภา เย็นพระพาย
2531ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกหน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกอร่าม คุปตเมธี
2530ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกน้อยหน่ากาญจนา ทวีศักดิ์
2529ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอนุบาลลูกปลาสวายในบ่อดินจรีรัตน์ ศรีรัตนา
2530ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตแห้วจีนชูศรี เกียรติขจรกุล
2533นโยบายการบัญชีของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำหรับธุรกิจเหมืองลิกไนต์พิชัย มีปัญญาประเสริฐ
2547แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; บุญเสริม วิมุกตะนันทน์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ