Browsing by Author ปรมะ สตะเวทิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 83  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการ 60 ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงธันวภรณ์ ปฏิสังข์
2549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสุวิมล สุทธิพงศ์
2549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7ปัทมาพร ประทุมถิ่น
2549กลยุทธ์การสื่อสารของมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอดอัชฌพร บัดติยา
2550กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรีนนทญา หงษ์รัตน์
2536การประชาสัมพันธ์ของกรมการฝึกหัดครูชมพูนุท นุตาคม
2541การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541)โชติรส อุตสาหกิจ
2537การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการของหนังสือพิมพ์รายวันไทย (2535-2536)จิตสุดา รูปงาม
2539การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการ รูปแบบ และเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวไลพร สวัสดิมงคล
2539การศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอภาพลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย กับ สมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา โดยหนังสือพิมพ์วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร
2539การสำรวจระดับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครสุนีย์ หนูสง
2548การสื่อสารของกลุ่มอาชีพ ชุมชนยอดแก้ว อ. เมือง จ. หนองคายนาฏยา พิลางาม
2544การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505-
2548การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครลลิดา เปลี่ยนดี
2543การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ปัทมา คงบุญ
2543การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครวันเพ็ญ ปรีติยาธร
2534การเปิดรับการสื่อสารกับการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนตามโครงการขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องฤดี ปุณณกันต์
2539การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชน ของผู้สูงอายุไทยพรเพ็ญ พยัคฆาภรณ์
2540การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครอลิสา วีรพัฒนกุล
2545การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการนำรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไปใช้ในการสอนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานครต่อตระกูล อุบลวัตร