Browsing by Author ประธาน อารีพล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การสูญเสียการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานในโรงเหล็กชายชาติ ธรรมครองอาตม์
2519ความหนวกหูของเสียงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรัญญา จีระวิพูลวรรณ
2524วัสดุเพื่อใช้ทำสิ่งกีดขวางเสียงสำหรับทางด่วนพิเศษอดิศักดิ์ นัยนาภากรณ์
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา