Browsing by Author ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
2547การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีสกีมาปิยะธิดา ขจรชัยกุล
2536การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา
2547การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสานปิยะวรรณ เลิศพานิช
2533การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์
2546การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลฤทัยรัตน์ ธรเสนา
2537การพัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาครูเพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์
2542การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสุวรรณี แสงวงศ์
2537การวิเคราะห์ความรู้เฉพาะด้าน กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหา และเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้ชำนาญ และไม่ชำนาญในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
2538การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษา กับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
2547การศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาบุคลผู้สร้างสรรค์ชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการศึกษาวีรพล แสงปัญญา
2514การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนรัฐบาลชายและโรงเรียนรัฐบาลหญิง ในจังหวัดพระนครประดินันท์ วรรณประเวศ
2514การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษา ในจังหวัดพระนครสุวรรณา ฌานวังศะ
2514การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนราษฎร์ชายและโรงเรียนราษฎร์หญิงในจังหวัดพระนครจันทรพร หะรินสุต
2514การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนราษฎร์สหศึกษา ในจังหวัดพระนครสิริพร ตัณฑเศรษฐี
2514การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนสาธิตฯ ในจังหวัดพระนครศันสนีย์ ธีรเธียรประภา
2512การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติต่อพุทธศาสนาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพัชชา เภกานนท์
2521การศึกษาเชิงประเมินระบบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาในวิทยาลัยครูประดินันท์ อุปรมัย
2543การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ที่ส่งผลต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รุ่งสุรีย์ สิงหราช, 2513-
2530การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถประสาร มาลากุล ณ อยุธยา; ชุมพร ยงกิตติกุล; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์