Browsing by Author ประหยัด หงษ์ทองคำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การกระจายอำนาจกับการคลังท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริการส่วนจังหวัดน่านนที ปัณฑวนันท์
2539การกระจายอำนาจของเทศบาลนครเชียงใหม่ในรูปแขวงเฉลิม แก้วกระจ่าง
2538การค้าตามแนวชายแดนกับความมั่นคงของชาติ : ศึกษากรณีด้านจังหวัดปราจีนบุรีศักกพล สุขปาน
2539การปกครองท้องถิ่นรูปเมืองพัทยา : ปัญหาและแนวทางแก้ไขวัลลภ ศิริเลิศตระกูล
2536การวิเคราะห์โครงสร้างของเทศบาลตามร่างพระราชบัญญัติเทศบาลเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์
2538คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรกับการพัฒนาทางการเมืองพีระพงศ์ การสมลาภ
2538ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาลเมืองอ่างทองชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา
2539ความพร้อมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ตพีระพล ตัณฑโอภาส
2538ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ของสำนักทะเบียนอำเภอวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช
2539ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีต่อผลงาน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปิยะดา เวชประสิทธิ์
2539ความล้มเหลวในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นนักวิชาการขนิษฐา โชติกวณิชย์
2535ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดวุฒิชัย ไทยเจริญ
2531ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร อันมีผลกระทบต่อการเมืองและการบริหารของกรุงเทพมหานครวรานนท์ วงษ์พันธ์สิงห์
2539ความสามารถในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนันทภพ เอื้ออารี
2540ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ ธีรนิติ
2538นโยบายในการกระจายอำนาจของรัฐกับสถานะการปกครองของตำบลมนตรี กนกวารี
2540บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นนฤมล รัตนาภิบาล
2539บทบาทและอิทธิพลของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในสังคมไทยฤชากร จรเจวุฒิ
2538ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของสภาตำบลในการปกครองตนเอง ในฐานะองค์กรท้องถิ่นจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
2539ปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิษณุวัตร วรรธนะกุล