Browsing by Author ปารมี เพ็งปรีชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การกระจายตัวของแคดเมียมในดินทีมีการปนเปื้อนอนงนาฏ ศรีประโชติ
2549การดูดซับไนไตรท์และไนเตรทออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยดินเบาที่ผ่านการเผากิติยา น้อยม่วง
2545การปนเปื้อนของคลอแรมเฟนิคอลในดินจากบ่อเลี้ยงกุ้งสุวิมล กฤษณะสุวรรณ
2548การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มควิโนโลนในอาหารสัตว์ด้วยวิํธีคัลเลอริเมตริกกุสุมา เอกสาโรจน์
2547การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มไนโตรฟูแรนในอาหารสัตว์ ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริกวัชรพรรณ โล่ห์ทองคำ
2549อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล : รายงานการวิจัยสมใจ เพ็งปรีชา; ปารมี เพ็งปรีชา