Browsing by Author ปิยนาถ บุนนาค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531กองทัพอากาศกับการเมืองไทย พ.ศ. 2480-2519ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา
2522การค้าสำเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นวราภรณ์ ทินานนท์
2526การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490อุษา ชัยโชณิชย์
2522การปฏิรูปมัธยมศึกษาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช พ.ศ. 2435-2475 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์บุญธรรม อินทร์จันทร์
2523การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)อัจฉรา กาญจโนมัย
2518การวางรากฐานการคมนาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2528การวิเคราะห์เนื้อหา "หนังสือชุด" ประชุมพงศาวดารเรณู ศรีสุนทร
2528การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2527การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2523การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาวะแวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยเนตรนภิส นาควัชระ; ปิยนาถ บุนนาค; บัณฑิต จุลาสัย
2521การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัยจันทรา บูรณฤกษ์; ปิยนาถ บุนนาค
2527การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (2325-2394)รัตนาวดี แก้วไชโย
2524การศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2396-2475สุรีย์ เลียงแสงทอง
2545การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2325-2411อนันต์ วงษ์แก้ว
2533การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)ปิยนาถ บุนนาค
2539คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชุนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยสถาพร อรุณวิลาศ
2525คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)ปิยนาถ บุนนาค; ดวงพร นพคุณ; สุวัฒนา ธาดานิติ
2525ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2527ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453สาวิตรี ทัพภะสุต
2539ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2491-2530ธนิดา กำปั่นทอง