Browsing by Author ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019EFFECTS OF FUTURE ORIENTATION PROGRAM ON ADVERSITY QUOTIENT OF FIFTH GRADE STUDENTS-
19/7/2019ENHANCING UNDERGRADUATE STUDENT ENGAGEMENT USING AUTONOMY SUPPORT PROGRAM-
2553การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูณัฏฐภรณ์ หลาวทอง; ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2560การพัฒนาโมเดลวินิจฉัยความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การประยุกต์ใช้โมเดลฟิวชันธนิยา เยาดำ
2560ผลการฝึกอนุมานสาเหตุไปที่ความพยายามที่มีต่อการผัดวันประกันพรุ่งในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ธนพล สุวรรณพงษ์
2553ผลของการตั้งเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภวิกา ภักษา
2553ผลของการฝึกการคิดอภิมานร่วมกับการอนุมานสาเหตุไปที่ความพยายามที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1จีรนันท์ วงษ์มาก
2553ผลของการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสกล ศรีสุขล้อม
2557ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ธันยพร มหาดิลกรัตน์
2560ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3เกวลิน กลัญชัย
2554ผลของโปรแกรมการฝึกกำกับตนเองและการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การกำกับตนเองในการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2553ผลของโปรแกรมการฝึกกำกับตนเองและการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การกำกับตนเองในการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2560ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุณัฐฐา สุนทรวิภาต
2554ผลของโปรแกรมฝึกการตั้งเป้าหมายที่มีต่ออัตมโนทัศน์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ
2558โครงการขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ