Browsing by Author ปิยะชาติ แสงอรุณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงการในวิชาออกแบบ-เขียนแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกษม เหลือจันทร์
2543การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเฉลิมขวัญ โชติพันธุ์, 2502-
2531การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภาย ในสำหรับภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอรรถพร เพชรานนท์
2532การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ประชิด ทิณบุตร
2539การศึกษากระบวนการทำงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปินชั้นเยี่ยมเดชา วราชุนพิชัย ตุรงคินานนท์
2550การศึกษาการวาดภาพคนโดยใช้แบบทดสอบวาดรูปคนกู๊ดอีนัฟ-แฮร์รีส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์สายพิณ สังคีตศิลป์
2549การศึกษาการเรียนการสอนศิลปะไทย ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศุภชัย นทีตานนท์
2546การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าศิลปะแกาะสลักไม้ในหอไตรภาคอีสานตอนล่างของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและโปรแกรมวิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีศักดา บุญยืด
2543การศึกษาเกณฑ์การสร้างตำราเรียนวิชาวัสดุและเทคนิคศิลปะสำหรับโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอนันต์ ประภาโส
2517การสร้างวัสดุกราฟิคประกอบรายการโทรทัศน์ศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปิยะชาติ แสงอรุณ
2533การเปรียบเทียบความสามารถด้านความถนัดทางศิลปะ มิติสัมพันธ์เหตุผลเชิงนามธรรมและความสนใจในวิชาชีพ ระหว่างนักศึกษาสาขาศิลปหัตถกรรม ที่เรียนกลุ่มวิชาต่างกัน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครอริยา ปานหงษา
2526การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2533ความคาดหวังของผู้ประกอบการและครู เกี่ยวกับคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานออกแบบพาณิชย์ศิลป์ คณะวิชาศิลปประยุกต์ ในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครภาวนา ไชยสมบูรณ์
2550ความคิดเห็นของครูผู้สอนศิลปะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานธีระเดช ทองอินทร์
2539ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา ต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ ของนักศึกษาศิลปหัตถกรรมในสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเสาวรส โพธินาม
2545ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของไทย ในการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพรเพ็ญ พุตติ
2543ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อบทบาท การส่งเสริมการศึกษาทัศนศิลป์ของหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยโลจนา มะโนทัย, 2505-
2539ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
2550ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าศิลปะ ในวิชาทัศนศิลป์ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุดรธานีสราวุธ ใจแจ้ง
2548ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ ตามแนวการคิดแบบวิจารณญาณในสาขาทัศนศิลป์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสาวิตรี บุตรเล็ก