Browsing by Author ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารโดยเทคนิคการตรวจสอบดีเอ็นเอนทินี พงษ์พรรฦก
2545การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบสุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร
2549การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์มัลลิกา แก้วดี
2546การพัฒนาวิธีการตรวจสอบรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอในมะละกอและผลิตภัณฑ์มะละกอปัทมา เสนทอง
2551การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีน : กรณีศึกษาของยีนกลูโคซิลทรานสเฟอเรส (RhGT1) ในกุหลาบอภิลดา โอเจริญ
2549การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสีศิริพร คุ้มแว่น
2549การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีนปาลิตา แปวไธสง
2544การโคลนยีน HBs และศึกษาการแสดงออกในระบบ E.coli และพัฒนาสู่ระบบสาหร่ายพจขนาถ จันทรัศมี
2547ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces sp. บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมบริเวณไอทีเอสศจิษฐา ประเสริฐกุล, 2522-
2545ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอสสายรัก กวางแก้ว
2554จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยานุสรา ดลระหมาน
2551ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชวรุณ สุวรรณกิตติ
2543เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อวิจิตรา สมรรคนัฏ
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล; สุจิตรา ถนอมทรัพย์; ชัยศิริ มหันตชัยสกุล; พัฒทรา สวัสดี; อนวัช อาชวาคม; หฤทัย แสงจรัสวิชัย; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุเทพ ธนียวัน; จิราภรณ์ ธนียวัน; ธรรมนูญ หนูจักร; ไพฑูรย์ รัชดะสาคร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; เดือนใจ โก้สกุล; ปราณี อ่านเปรื่อง; สเตฟอน ตูบาส์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2550โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัยเตือนใจ โก้สกุล; จิตรา เศรษฐอุดม; ชนินทร์ เจริญพงศ์; มานิตย์ อรุณากูร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
2551โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; จิตรา เศรษฐอุดม; นันทวัน หัตถมาศ
2551โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี
2552โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี