Browsing by Author พจน์ สะเพียรชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การนำเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกำกับของรัฐสำหรับประเทศไทยจินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม, 2497-
2512การศึกษาความคิดเห็นของครูประถมและครูในสถาบันฝึกหัดครู เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประถมศึกษาประยูร อาษานาม
2512การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของนิสิตที่มีความสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง และนิสิตที่มีความสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำพรรณทิวา รุจิพร
2512การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะของเด็กนักเรียนในเมืองหลวง และเด็กนักเรียนในตัวเมืองต่างจังหวัดพูลผล สุวรรณพัฒน์
2515การเปรียบเทียบ ความวิตกกังกล และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรปกติลาวรรณ ลิขิตทรัพย์
2515ความคิดสร้างสรรค์และสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พงษ์ชัย พัฒนผลไพบูลย์
2515ความสัมพันธ์ระหว่าง แบบการคิด เชาวน์ปัญญา และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่มาลี ชุมเพ็ญ
2512ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน กับความสามารถในการปรับตัวในสังคมนิภาพร จินดาวัฒน์
2512ความแตกต่างระหว่างลักษณะการเป็นผู้นำของนิสิตที่เป็นผู้นำ และนิสิตที่ไม่ได้เป็นผู้นำผ่องพรรณ อยู่ประเสริฐ
2522บทบาทของความคิดอเนกนัย และความคิดเอกนัย ในการเรียนรู้มโนทัศน์ไสว เลี่ยมแก้ว
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายในพจน์ สะเพียรชัย
2513ผลของคำพูดเร้าของครูที่มีต่ออัตราเร็วและความถูกต้อง ในการทำงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสงวนศรี วิรัชชัย
2512ระบบพฤติกรรมในการบริหารของสถาบันฝึกหัดครูธีระ รุญเจริญ