Browsing by Author พชรวรรณ จันทรางศุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2531กรณีศึกษา : สภาพและปัญหาทางการศึกษา ของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอ บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัยพชรวรรณ จันทรางศุ
2534การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษฉัตรชัย สารเศวต
2547การพัฒนาทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นพวรรณ วงศ์วิชัยวัฒน์, 2520-
2539การพัฒนาโครงการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกันยา ธีระปัญญาชัย
2535การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความสำนึก ในความเป็นคนไทยแก่นักเรียนชาวเขา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8เทพไท ศรคำรณ
2529การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการจินตนา วิศิษฎ์วงศ์
2534การศึกษาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัยในกลุ่มสร้างประสบการณ์ชีวิต ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกละเอียด วังคีริ
2534การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9ไชยา บุญเรือง
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและชุมชน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ปิยฉัตร จารัตน์
2546การส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของเออร์บาชจริยาพร ใบหาญ
2529ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครสุชาดา โกรศุภมิตร
2531ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครดุสิต ทองสลวย
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2526ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมานิต เรืองรัตน์
2535ผลการใช้กิจกรรมเลือกที่ต่างกันในบทเรียนโมดูลเรื่อง "มลพิษทางอากาศ" ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กาญจนา นิธีจันทร์
2535ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลานิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
2528ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพในการแก้ปัญหาระเบียบวินัย ในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วรัญญา ธีรธรรมากร
2537ผลของการใช้แนวการสอนแบบจุลบทที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สนม กิจเจา