Browsing by Author พนิดา ดามาพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐภาณุมาศ ไกรสัย, 2500-
2536การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยจิตเวช ตามความต้องการการพยาบาลในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาวิภาวี เผ่ากันทรากร
2546การนำวิธีการแบบดุลยภาพสู่การปฎิบัติในองค์การพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครสุพัฒนา อินทร์โท
2543การประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึม สำหรับการจัดตารางเวรของพยาบาลประจำการจุฑามาศ เทวินบุรานุวงศ์
2542การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมสมพิศ เกิดศิริ
2546การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพบริการตามความคาดหวังของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครกตัญชลี นาคชุ่ม
2539การศึกษากิจกรรมการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคกลางจันทรรัศม์ ไตรย์ปักษ์
2538การศึกษาคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยคาดหวังจากพยาบาลและการรับรู้ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยคาดหวังจากพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครพนิดา คำยุ
2539การศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลที่ผู้ป่วยคาดหวัง และที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยรับรู้ความคาดหวัง ของผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครสกาวดี ดวงเด่น
2539ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลและการรับรู้ ของผู้บริหารการพยาบาลต่อความคาดหวัง ของผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวารี วณิชปัญจพล
2520ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพนิดา ดามาพงศ์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพโดยองค์รวม กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลละมัยพร โลหิตโยธิน
2539ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านคุณภาพบริการพยาบาล ที่ให้แก่ผู้ประกันตนกับคุณภาพบริการพยาบาลที่ผู้ประกันตนรับรู้ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครวรรณฤดี ภู่ทอง
2539ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ กับความตั้งใจที่จะออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครน้องนุช ภูมิสนธิ์
2538ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบกาณ์ในการทำงาน บทบาททางวิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครสอาด วงศ์อนันต์นนท์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการคุณภาพบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการให้บริการผู้ป่วยในตามการรายงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครพิมพ์ประภา โตสงคราม
2539ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความเป็นเลิศในเชิงบริหาร ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนเสาวภา สีเหนี่ยง
2542คุณภาพบริการโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยในคาดหวังและรับรู้ และที่พยาบาลประจำการรับรู้ความคาดหวังของผู้ป่วยใน และปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลางสุภาวดี วรชื่น
2539ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามความต้องการ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมวาสินี วิเศษฤทธิ์
2538ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจันทร์เพ็ญ พาหงษ์