Browsing by Author พรณรงค์ โชติวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่งพิมใจ ศาทสิทธิ์
2546ความครบถ้วนและความสอดคล้องตรงกันของใบสรุปการจำหน่ายผู้ป่วยและการลงสาเหตุการตาย ในหนังสือรับรองการตายของผู้ที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2546สิรินทรา ฟูตระกูล
2551ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณมือของพนักงานทำความสะอาดในบริษัทรับจ้างทำความสะอาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรชยา หาญธัญพงศ์
2537ความพอใจของผู้สูงอายุ ต่อการให้บริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถีวัชรี แก้วนอกเขา
2534ความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ต่องานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประวัติ บุญโกมุด
2535ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534วณี ปิ่นประทีป
2535ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดอาหารโปรตีน-พลังงานและความชุกของโรคพยาธิลำไส้ในเด็กอายุ 1-5 ปี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นรัตติยา ปรัชญพฤทธิ์
2550คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550บุณฑริกา ทองสุข
2545ต้นทุนการให้บริการทั่วไปของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสระบุรี ปีงบประมาณ 2545จุฬาพร กระเทศ
2539ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ
2540ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดแสงจันทร์ ศรีทะวงษ์
2549ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร เขตกรุงเทพมหานครพจนารถ กาญจนมงคลศิริ
2538พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีวรางคณา บุตรศรี
2536พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการสุพินดา โชติกีรติเวช
2546ลักษณะและปัจจัยพื้นฐานของผู้รับบริการที่มาโรงพยาบาลสระบุรีโดยตรงโดยไม่ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรีภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าพงษ์สุดา วงศ์ระวีกุล
2543สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งบแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543สวรรยา จันทูตานนท์
2544สถานการณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดสระบุรีประสงค์ รัศมียูงทอง, 2507-