Browsing by Author พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตรวจวิเคราะห์สารมาลาไคต์กรีนและเมตะบอไลต์ลิวโคมาลาไคต์กรีนตกค้างในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิค LC-MS/MS และเทคนิค HPLC-UV-VISIBLE : รายงานการวิจัยพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
2551ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์พาสวดี ประทีปะเสน; พันธิพา จันทวัฒน์; ธนจันทร์ มหาวนิช; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; วรินทร ชวศิริ; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์; เฟื่องฟ้า อุ่นอบ; อภิชาติ อิ่มยิ้ม; พุทธรักษา วรานุศุภากุล; ลักษณา ดูบาส
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล; สุจิตรา ถนอมทรัพย์; ชัยศิริ มหันตชัยสกุล; พัฒทรา สวัสดี; อนวัช อาชวาคม; หฤทัย แสงจรัสวิชัย; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุเทพ ธนียวัน; จิราภรณ์ ธนียวัน; ธรรมนูญ หนูจักร; ไพฑูรย์ รัชดะสาคร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; เดือนใจ โก้สกุล; ปราณี อ่านเปรื่อง; สเตฟอน ตูบาส์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2545โครงการสำรวจสำหรับการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกุ้งแบบครบวงจรปรีเปรม พัฒนมหกุล; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; รมณี สงวนดีกุล; สุเมธ ตันตระเธียร