Browsing by Author พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 95  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลผสม : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2531วรกิจ ประภานนท์
2530กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำฤทธิ์ ราชสมณะ
2536กระบวนการเลือกสรร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านขจร ศรีสกุล
2538การก่อเกิดพรรคการเมืองและปัญหาพัฒนาการ : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่กรีรินทร์ อินทร์แก้ว
2531การปฎิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กละออ วัจนะสาริกากุล
2539การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำพอพล มณีรินทร์
2529การปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวงพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์
2537การมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ ประสิทธิภาพในงานของพนักงานธนาคารออมสินเอนก จงวัฒนบัณฑิตย์
2533การย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยนิพันธ์ บุญหลวง
2535การรณรงค์ของกลุ่มอิทธิพลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเรียกร้องขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์เอกรินทร์ ชัยสุข
2539การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อวิเชียร แสงพิทักษ์
2539การระดมมวลสมาชิกเพื่อสร้างพลังของกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณีกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานจิตติมา เศรษฐ์ศิริวรกุล
2539การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสิทธินันท์ มานิตกุล
2537การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสังคมและการเมือง ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตในประเทศไทยศาณี สุวรรณพัฒน์
2532การศึกษากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้งเสนีย์ คำสุข
2538การศึกษากระบวนการทางการเมือง : วิธีการคิดคะแนนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก รอบเดียวกับแบบสัดส่วนอำนาจ อุตรมาตย์
2526การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบกับการปรับปรุงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ
2524การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในชุมชนชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านวังคล้า อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาเสน่ห์ นนทะโชติ
2523การอบรมและเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรือไทยสนิท จรอนันต์
2526การออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอป่าติ้ว : ศึกษากรณีการไปออกเสียงเลือกตั้งในอัตราสูงไพรัตน์ เตชาเสถียร