Browsing by Author พวงแก้ว เทศวิศาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การสำรวจความต้องการด้านภาษาอังกฤษและการประเมินผล การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดให้กับบุคคลภายนอกเบญจวรรณ ผ่องแผ้ว; วาวแวว โรงสะอาด; พวงแก้ว เทศวิศาล; วัฒนวรรณ สงวนเรือง; กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์; อัญฑิการ์ โรงสะอาด
2525งานวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของสถาบันภาษา ในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศฝอยฝา พันธุฟัก; พวงแก้ว เทศวิศาล; บุญศรี ปิ่นขยัน; ชนิกา ศิลปอนันต์; ลัดดาวัลย์ มีแย้ม; กรรณิการ์ วงศ์สารเสริฐ; ขนิษฐา รัตนศักดิ์; นุชนาฏ เกษมสุวรรณ; พัชรี ชินธรรมมิตร