Browsing by Author พัฒนาวดี ชูโต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมาสิริวรรณ เคนผาพงศ์
2546การประยุกต์ใช้กรอบการใช้อรรถประโยชน์แรงงานเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; พัฒนาวดี ชูโต; รศรินทร์ เกรย์; รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
2550การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการป่าชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่วิภาพรรณ ธาติ
2551การศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมสมพล วันต๊ะเมล์
2539การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัยวิไล วงศ์สืบชาติ; พัฒนาวดี ชูโต
2545การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ
2552การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์
2545การใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงนีรนุช วลัญช์เสถียร
2555ความต้องการทำงานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550ธาราทิพย์ พ่วงเชียง
2545ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุชาดา โพธิฌานนนท์
2550คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอภิวัฒน์ บุญสาธร
2546ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่านพัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาสุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล
2524พฤติกรรมการสื่อสารกับสังคมประกิตทางการเมืองศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาการสื่อสารพัฒนาวดี ชูโต
2552พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครกฤตยา ทัพวงษ์
2553ภาวะสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงานไทย พ.ศ.2551พลากร ดวงเกตุ
2548โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยแนวสู่การศึกษาทางนิเวศวิทยามนุษย์พัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ