Browsing by Author พาสวดี ประทีปะเสน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การผลิตบีต้า-ลิมิต เดกซ์ทรินจากแป้งถั่วเขียวอรนุช ว่องพิริยพงศ์
2544การผลิตสารทดแทนไขมันสำหรับอิมัลชั่นชนิดน้ำมันในน้ำจากโปรตีนถั่วเขียวปฏิญญา ศิริกุลชยานนท์, 2520-
2554การพัฒนาผงโรยข้าวรสบูดูจากปลานิลจิตรลดารมควันร้อนอทิตา ชนะสิทธิ์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา : รายงานวิจัยชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; ศิริรัตน์ ก๊กผล; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; พาสวดี ประทีปะเสน; วรภา คงเป็นสุข; อินทุอร กำแพงทอง; สิริภณ จิรสุขประเสริฐ; ไพลิน สุขวงษ์; สุพรรณทิพย์ อติโพธิ์; บุษบา วงศ์ลา; รัชธิดา เดชอุดม; กานติภา สิทธิ์เหล่าถาวร; อัจจิมา ก๋าพรม; ทิฆัมพร พิมพ์แก้ว; กนกวรรณ จันทร์โฮง; อุฬาริกา ลือสกุล
2555การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันสะระแหน่ Mentha piperitaเกวลิน รัตนจรัสกุล
2551การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืชอัจจิมา ก๋าพรม
2538การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าวรังสิมา ชลคุป
2541การใช้น้ำมันปลาในมายองเนสไขมันต่ำพีรยา มีมาก
2551ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์พาสวดี ประทีปะเสน; พันธิพา จันทวัฒน์; ธนจันทร์ มหาวนิช; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; วรินทร ชวศิริ; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์; เฟื่องฟ้า อุ่นอบ; อภิชาติ อิ่มยิ้ม; พุทธรักษา วรานุศุภากุล; ลักษณา ดูบาส
2552ผลของตัวกระทำอิมัลชันผสมต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียของอิมัลชันน้ำมันกานพลูในน้ำภัทรวรรณ หมกทอง
2555ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลูไพลิน สุขวงษ์
2544สมบัติทางการไหลและสมบัติทางความร้อนของสตาร์ชจากถั่วเขียวนภมณี มงคลประเสริฐ, 2516-
2547สมบัติทางเคมีและกายภาพของสตาร์ชจากเผิอกหอม Colocasia esculenta (L.) Schottสุขฤดี อัศวศักดิ์สกุล
2547สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสตาร์ชจากกลอย Dioscorea hispida Dennst และสตาร์ชจากกลอยที่ผ่านการดัดแปรด้วยความร้อนชื้นธาริน นาคศรีอาภรณ์, 2521-
2556เสถียรภาพและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและส้มฐิติภา บุญยืน
2550โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; กัลยา เลาหสงคราม; สุเมธ ตันตระเธียร; พาสวดี ประทีปะเสน; รมณี สงวนดีกุล; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; จิรารัตน์ ทัตติยกุล
2551ไลโพโซมแอนแคปซูเลชันของสารต้านจุลินทรีย์ในฟิล์มเพกตินเพื่อยืดอายุการเก็บของเนื้อสัตว์ตัดแต่งอรชร เมฆเกิดชู