Browsing by Author พิตรวัลย์ โกวิทวที

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
2529การศึกษาความรู้และความต้องการในการปรับการสอนของครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดจันทบุรีกานดา จรดล
2526การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ระหว่างการสอนแบบใช้เกมและแบบธรรมดาแน่งน้อย เพียรสุขสวัสดิ์
2538การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง กับที่เรียนโดยใช้การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารพัชรพิมล บุญรมย์
2529การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอบด้วยกิจกรรมคัดสรร กับกิจกรรมตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการประทีป แจ้งจิตต์
2530การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบเดิมกับวิธีเรียนด้วยตนเองวรยา เพชรประดับ
2523ความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาในแหล่งเสื่อมโทรม กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการให้การศึกษาเรื่องยาเสพติดวรรณนิภา บุณยมานพ
2524ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองภาสนีย์ รักษาพราหมณ์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พิตรวัลย์ โกวิทวที
2533ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2526-2528 ที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวสาลี่ ศิลปสธรรม
2526คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูระดับประถมศึกษาสุภรณ์ ปัญญชุณห์
2524ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ชัยวัธน์ วรพันธุ์
2525ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรังธีรพงศ์ แก่นอินทร์
2534ผลการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูตกำพล ดิดประเสริฐ
2547ผลของการสอนโดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชินณเพ็ญ รัตนวงศ์, 2518-
2539ผลของการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จริยา กสิวิทย์อำนวย
2529ผลของการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกรรณิกา อุ่นแจ่ม
2531ผลของกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสูงศศิธร จ่างภากร
2529รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา : รายงานการวิจัยดวงเดือน อ่อนน่วม; วารี ถิระจิตร; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; พิตรวัลย์ โกวิทวที; ดาริกา ยศวัฒน; มลิวัลย์ ลับไพรี
2526ลักษณะคำถามและทักษะการใช้คำถามของครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนของอำเภอบ้านโป่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสุชาดา แจ่มจันทร์