Browsing by Author พิศิษฐ ตัณฑวณิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าครอนบาช แอลฟ่าพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2530การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2533การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์ที่มีลักษณะของโดเมนแตกต่างกันพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2537การพัฒนาชุดของแบบสอบคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเพื่อวัดพัฒนาการในช่วงระดับความต่อเนื่องของความสามารถในการเรียนพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2521มโนภาพของคนไทยเกี่ยวกับตัวละครตัวเอกในแบบเรียนวรรณคดีไทยพิศิษฐ ตัณฑวณิช